Svájci öregedésgátló denier, Document Information

svájci öregedésgátló denier

A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában fotókópia, mikrofilm vagy más hordozó nem sokszorosítható. Feladata az volt, hogy egyetlen kötetben foglalja össze nem csupán a műszaki tudom ányok, de általában a természettudom ányok szókincsét is. A tudom ány rohamos svájci öregedésgátló denier, újabb és újabb tudom ányágak megjelenése ma már lehetetlenné teszi, hogy egyetlen kötet a modern term észettudom ányok teljes körét tartal­ mazza.

Maltraitance animale suisse anti aging

Ezért, akárcsak az új N ém et—magyar műszaki szótárban, am ely ben jelent meg, a terjedelem által megszabott határok között kizárólag a műszaki tudom ányokkal foglalkoz­ hattunk, am elyek szókincsét a határterületre eső tudom ányok alkalmazott, svájci öregedésgátló denier részével kapcsolatos szóanyaggal, az alkalm azott mechanika, műszaki fizika, alkalmazott atomfizika szókincsével egészítettük ki. A tulajdonképpeni műszaki tudom ányok terén az ben kiadott Svájci öregedésgátló gombakéreg ém et—magyar műszaki szótár szókincsét igyekeztünk korszerűség és fontosság szempontjából felülbírálni és arra törekedtünk, hogy mind a német, mind a magyar szabványos terminológia minél erő­ sebben érvényesüljön a szókészletben.

svájci öregedésgátló denier

Ehhez a Műszaki értelmező szótár időközben meg­ jelent, jelentős számú kötetének műszavait és műkifejezéseit is felhasználtuk. Ezenkívül jelentősen bővítettük a szén- és olajbányászat, a szerves és szervetlen kémia, a műanyagipar, a gyógyszeripar, az építőipar, a vízépítés, a geológia és geofizika, az atomtechnoiógia, a talaj- mechanika, a textilipar, a gépipar, a híradástechnika, a cipőipar és az élelmiszertechnológia szóanyagát.

A szótár szerkesztői az anyag alapos szakosításával svájci öregedésgátló denier megkönnyíteni a szótár használójának munkáját. Üjabb rövidítések, ésszerűbb szerkesztési megoldások révén nem csupán a szótár jobb használhatóságát, de egyben könnyebb áttekinthetőségét óhajtottuk megoldani, a rendelkezésre álló terjedelem minél hathatósabb kihasználásával. Ezt a célt szol­ gálja pl. A változtatásokat, új szempontokat, hasznos tanácsokat a Tájékoztató tartalmazza.

A szótár szerkesztői köszönetét mondanak a szótár előkészítésében közreműködött munkatársaknak. Az anyag kibővítésével és felülbírálásával kapcsolatos munkájukért ezúton mondunk köszönetét. Tíz év jelentős idő egy szótár, s különösen egy műszaki szótár számára, ahol, ha az el­ múlt évtized fejlődését tekintjük, a fejlődés üteme szédületes volt.

svájci öregedésgátló denier

E hatalmas fejlődés eredményeinek felmérése késztetett minket arra, hogy az elmúlt tíz év vívm ányainak szavaiból legalább egy jó részt összegyűjtve, a meglevő anyag érintetle­ nül hagyása m ellett, a jól bevált szótárt egy kissé felfrissitsük. E szavakat nyomdatechnikai okokból csupán egy Függelék formájában adjuk közre, s a gyűjtésnek az alapanyagba való szerves beolvasztása egy későbbi időpontra tolódik el.

Minden válogatás önkényes és kísérleti jellegű lehet csak, s a tudom ányos igénnyel vég­ zett válogatás is a statisztikai véletlen relatív gyakoriság szabályainak van alávetve.

svájci öregedésgátló denier

Igye­ keztünk a régi hiányosságok pótlása m ellett az újabban felfejlődött és megizmosodott szakok szóanyagából információelmélet, irányítástechnika, elektronika, szám ítástechnika, rendszer­ analízis, operációkutatás, ügyvitelgépesítés és gépi adatfeldolgozás, Iyukkártya-rendszerek, rakétatechnika és űrkutatás, csomagolástechnika, színes televízió stb.

Nagyobb helyet kaptak a határtudományok, közelebb­ ről az atomfizika, reaktorfizika, elméleti fizika, m atematika, a fizikai kémia, stb. E helyt kívánjuk megköszönni Bodnár Györgynek elektrotechnikadr. K m etty An­ talnak irodagépek, lyukkártyarendszerekKortka Pálnak gyorsítók fizikájaMedek B é­ lának félvezetőkN agy István Györgynek rakéta, repülőgépipar, haditechnikaSzalay Mik­ lósnak hidrológia, hidromechanika, vízépítéstanSzakács Jánosnak építéstudomány és Szatmáry Zoltánnak reaktorfizikahogy szógyűjtésükkel a szótár teljességéhez hozzájárul­ tak és észrevételeikkel az ekvivalenciák pontosabbá tételéhez értékes segítséget nyújtottak.

Magyar-Német Műszaki Nagyszótár

Éppen ezért kívánatos, hogy a szótárt használó igyekezzék megismerkedni mindazok­ kal a szempontokkal, amelyek a szótár jobb, eredményesebb használatához segítik. A z általános értelmezés tekintetében hangsúlyozzuk, hogy e szótár m ű s z a k i szótár, tehát nem feladata, hogy a köznapi értelmezéseket tartalmazza. E z utóbbiak tekintetében a kitűnő [és igen részletes kétkötetes] Halász Előd-féle Magyar—N ém et Szótárra utalunk.

E zért a szavak köznyelvi, általános jelentései itt nem is szerepelnek, csupán a jellegzetes mű­ szaki, szakmai jelentések.

H a az alapszónak csupán a kapcsolatai érdekesek műszakilag, a cím­ szó után — értelmezés nélkül — pontosvessző következik, majd pedig a szócikk szavai szerepel« nek, jeléül annak, hogy az alapszó értelmezése tekintetében a Halász-féle szótárhoz fordul­ junk.

Fenti elvünk alól kivételt csak akkor tettünk, ha esetleges félreértéseknek kívántuk ele­ jét venni; ilyenkor megfelelő magyarázó szöveggel könnyítettük meg az értelmi elhatárolást. Nem vettük fel a műszaki szóhasználat szempontjából több jelentéssel bíró sza v a k egyes műszaki értelmezéseit semha ezek maguktól értetődők, ill. Bármennyire modern kifejezés pl.

U gyanígy a kis, nagy, alacsony, magas stb. A szótár használatához megfelelő nyelvtudást tételeztünk fel.

Éppen ezért: a a magyar címszó­ anyagban az igéből képzett -ás, -és végű főneveket általában elhagytuk. Ha azonban az ilyen főnév felvétele mégis szükségessé vált, pl.

Svájci anti aging akusztikus hab.

Az előbbi kettőn kívül használatos összes többi alakot megadtuk. A szóképzéssel kapcsolatosan egyébként a címszó bokrában szereplő összetett kifejezések is értékes felvilágosítással szolgálnak. Ezek megfelelő ném et főneveit -heit, -keit képzővel lehet képezni.

Ilyen esetekben ajánlatos az igekötő nélküli alakot megkeresni és értelemszerűleg módosítani.

Olvassa el is